Kanzlei Doszna

KANZLEI DOSZNA

Rewizja - Apelacja

Rewizja -Apelacja

W niemieckim prawie karnym rewizja/apelacja jest procedurą odwoławczą, która umożliwia stronom złożenie wniosku o rewizję/ apelację wyroków karnych przez sąd wyższej instancji. Rewizja/Apelacja jest ważną częścią niemieckiego systemu prawnego i służy zapewnieniu legalności i stosowności wyroków. Zasadniczo odwołanie można złożyć od prawie każdego wyroku karnego, ale wymogi i możliwe podstawy odwołania są precyzyjnie określone w niemieckim prawie karnym. Apelacja nie jest ponownym badaniem faktów, ale prawną weryfikacją wyroku. Niektóre możliwe podstawy do wniesienia apelacji w niemieckim prawie karnym to


Błąd co do prawa: odnosi się to do błędów w stosowaniu prawa przez sąd. Na przykład sąd mógł błędnie zinterpretować lub zastosować normę prawną.

Błędy proceduralne: Błędy popełnione podczas postępowania sądowego, takie jak naruszenie prawa do rzetelnego procesu, niedopuszczalne przeprowadzenie dowodów lub naruszenie przepisów proceduralnych.

Niewłaściwa ocena dowodów: Jeśli sąd błędnie ocenił dowody lub nie wziął pod uwagę istotnych dowodów, może to stanowić podstawę do wniesienia apelacji.

Pomoc prawna w postępowaniu apelacyjnym

Składając apelację/ rewizję od wyroku w niemieckim prawie karnym, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii, aby zapewnić, że apelacja/rewizja  będzie uzasadniona i udana.

Terminy: Ważne jest przestrzeganie ustawowych terminów składania apelacji. Termin na wniesienie apelacji wynosi zazwyczaj jeden tydzień od wydania wyroku. Zgodnie z § 345 (1) zdanie 1 niemieckiego kodeksu postępowania karnego, termin na wniesienie apelacji/rewizji w kwestiach prawnych wynosi zwykle jeden miesiąc od doręczenia pełnego wyroku.

Uzasadnienie: Apelacja /Rewizja musi opierać się na konkretnych podstawach, takich jak błędy prawne lub proceduralne. Ważne jest, aby przedstawić jasne i przekonujące argumenty na korzyść odwołania oraz rozważyć wszystkie istotne aspekty prawne i faktyczne sprawy.

Wniosek o rewizję/apelacje: Wniosek o rewizję należy złożyć na piśmie do właściwego sądu. Wniosek musi zawierać wszystkie istotne informacje i argumenty potwierdzające zasadność apelacji/rewizji. Ważne jest, aby sformułować wniosek dokładnie i szczegółowo.

Reprezentacja przez prawnika: Zdecydowanie zaleca się reprezentowanie przez doświadczonego prawnika, który jest zaznajomiony z procedurą odwoławczą w prawie karnym. Prawnik może pomóc w prawidłowym sformułowaniu wniosku odwoławczego i spełnieniu wszystkich niezbędnych kroków w postępowaniu.

Koszty: Należy pamiętać, że złożenie apelacji/rewizji wiąże się z kosztami.  Mogą one obejmować opłaty sądowe, opłaty prawne i inne wydatki. Zaleca się dowiedzieć się o możliwych kosztach z wyprzedzeniem

Mogą Państwo polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu w obronie w sprawach apelacyjnych. Skutecznie bronimy Państwa interesów i doskonale radzimy sobie z wysokimi wymaganiami dotyczącymi uzasadnienia złożonej apelacji. Zapewniamy, że Państwa prawa są w pełni chronione podczas postępowania apelacyjnego. Potencjalne naruszenia Państwa praw są przez nas identyfikowane i podejmowane są odpowiednie kroki prawne w celu zapewnienia odpowiedniej obrony.

Mecenas Aachen
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner